REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży przez firmę

DSM-TRADE Sp. z o. o.

Sklep internetowy DSM-TRADE Sp. z o. o. dostępny pod adresem internetowym www.meble.dsm-trade.plprowadzony jest przez DSM-TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni,( adres siedziby i adres do korespondencji 81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719068 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł , NIP: 586-232-80-89, REGON: 369514368, adres poczty elektronicznej: meble@dsm-trade.pl,

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 

 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Dostawa – faktyczna czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, określonego w zamówieniu Towaru.

 • Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Sprzedawca DSM-TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni,( adres siedziby i adres do korespondencji 81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd RejonowyGdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719068 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł , NIP: 586-232-80-89, REGON: 369514368, adres poczty elektronicznej: meble@dsm-trade.pl,

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meble.dsm-trade.pl.

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości produktów.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

1. Zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 21 stycznia 2013 r. Sprzedawca informuje, iż stosuje mechanizm plików 'cookies' na stronie WWW, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej , zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym. Każdy klient może wyłączyć pliki ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia.

2. Sprzedawca oświadcza, iż z powodu publicznego charakteru sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni zastosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują powyżej wskazane zagrożenia. Sprzedawca wskazuje, iż w celu ochrony swoich danych Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetu.

 

§ 4 Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: DSM-TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni,( adres siedziby i adres do korespondencji 81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13),

 • Adres e-mail Sprzedawcy: meble@dsm-trade.pl,

 • Nr telefonu Sprzedawcy: 792-340-240, 792-450-460,

 • Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 54 1050 1764 1000 0090 8032 2440

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: pn – pt 10.00 - 17.00,

 

§ 5 Wymagania techniczne i usługi elektroniczne w sklepie internetowym

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,

 • zainstalowany program FlashPlayer., przeglądarka internetowa.

 

§ 6 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

 

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie - Rejestracja 

1W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia:

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków:

1. wypełnienie Formularza Rejestracji,

2. kliknięciu pola 'Zarejestruj',

3. potwierdzenia utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu I przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło.

2. W trakcie wypełnienia formularza Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3. Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

4. formularzu Rejestracyjnym w celu wykonania usługi dostawy zamówionego przez Klienta towaru niezbędne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,

 • adres, na który ma zostać zamówiony przez Klienta towar (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),

 • adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego w celu skontaktowania się Sprzedawcy z Klientem w celu ustalenia terminu dostawy,

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

6Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony w sposób nieodpłatny.

7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym w celu poprawnego przeprowadzenia transakcji.

8Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 8 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.

2Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

3. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne,
 • Płatności ratalne.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się po wybraniu danego produktu na Sklepie Internetowym.

 

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację , że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności , Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 • Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznej obsługiwany przez firmę Przelewy24.pl, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcą informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).
 • System płatności ratalnych jest obsługiwany przez Przelewy24.pl( w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcą potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Przelewy24.pl płatności za zamówiony towar).

 • Obsługę płatności elektronicznych oraz ratalnych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

§ 11 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę Produktu na terenie Polski. 

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad. 

5. W dniu wysłania towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 

6. Klient jest zobowiązany do zbadania doręczonej przesyłki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania właściwego protokołu. 

7. Sprzedawca na wniosek Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon lub Fakturę VAT. 

 8. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia mebli - wszystkie ustalenia odnośnie wnoszenia mebli Kupujący powinien ustalać indywidualnie z Kurierem oraz ustalić z nim koszt usługi jeżeli jest to możliwe.

9. W branży meblowej / MEBLE TAPICEROWANE/ istnieje tolerancja wymiarów do +/- 2%. 

10.  Dostawy odbywają się w godzinach od 6 do 23 od poniedziałku do piątku / w przypadku mebli tapicerowanych czasami sobota oraz  niedziela/ 

11. Termin i godziny dostawy ustala sprzedający.   

12.  W przypadku nie odebrania mebli przez klienta w ustalonym z klientem terminie, koszty transportu pokrywa kupujący.    

13. Kurierzy dodatkowo mają prawo odmowy dojazdu do posesji ze względu na utrudniony dojazd, który może doprowadzić do uszkodzenia samochodu bądź narażenia na złamanie przepisów drogowych.    

14. W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu pod wskazany adres, kierowca może podjechać w najbliższe miejsce gdzie jest taka możliwość.  

15. Ze względu na gabaryty i wagę mebli należy zorganizować odpowiedni odbiór przesyłki lub pomoc dla kuriera.

16. Jako sprzedający nie odpowiadamy za zachowania kurierów gdyż nie mamy na to żadnego wpływu współpracując z firmami kurierskimi, ale wszelkie uwagi zawsze zgłaszamy firmom przewozowym gdyż każdemu zależy na szacunku i dobrym traktowaniu przez obie strony.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.  

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

7. Skutki odstąpienia od Umowy: 

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.
 • Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   

§ 1Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.  

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.  

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.   

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.   

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.  

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 

9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub Dystrybutora. 

10. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Internetowej Sklepu. 

 

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Ochrona Danych Osobowych w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).  

3. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.  

4Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:  
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za Usługi,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także po zakończeniu korzystania z Usługi w zw. z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w tym przypadku jest to: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

9. Klient przekazujący Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub ich usunięcia a w przypadkach przewidzianych prawem do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

10. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych na żądanie Klienta a w szczególności usunięcia Konta Klienta jednak Sprzedawca ma prawo do odmowy spełnienia tego żądania w przypadku gdy: 

- Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub

- naruszył obowiązujące przepisy prawa a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

11. Szczegółowe informacje dla Klientów dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Klientowi w momencie zbierania od niego danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj:  polityka prywatności

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załączniki:

1. Formularz odstąpienia od umowy: druk formularza

2. Formularz reklamacyjny: druk reklamacyjny

3. Formularz zwrotu towaru: druk zwrotu towaru

4Polityka Prywatności: polityka prywatności

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 r.