Polityka prywatności

DSM-TRADE Sp. z o. o. traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających niniejszy serwis.

Informacje ogólne

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego DSM-TRADE Sp. z o. o. poprzez Serwis.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) zawartych w serwisie jest DSM-TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w 81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13, KRS 0000719068, NIP 586-232-80-89, REGON 369514368.

2. Dane kontaktowe Administratora:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem:

• adresu email: meble@dsm-trade.pl lub

• pisemnie na adres: 81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13,

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 4

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy m.innymi dane osobowe mogą być przetwarzane do celów analitycznych poprzez gromadzenie plików “cookies”

2. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane do celu realizacji usług strony www.meble.dsm-trade.pl, oraz:

• w zależności od wyrażonej zgody - w celach formułowania oferty i proponowania usług w granicach usług oferowanych przez www.meble.dsm-trade.pl, tj. w celach marketingowych (marketing telefoniczny, marketing mailowy) oraz

• w celach zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, realizacji zawartej umowy na potrzeby zawarcia i wykonania zawartej z ADO oraz

• dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO - w zakresie obrony przed roszczeniami lub roszczeniami dostawcy produktów, których Sprzedawca był pośrednikiem a Klient dokonał zakupu przez www.meble.dsm-trade.pl, w związku z koniecznością rozliczenia z dostawcą produktów, które Klient zakupił u Sprzedawcy, a także dla celów analizy, statystyki i profilowania celem zaoferowania dopasowanych do indywidualnych potrzeb produktów, które są dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz

• celem spełnienia przez ADO obowiązków podatkowych.

3. Odbiorcami Twoich danych będą:

• w przypadku kiedy korzystasz w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

• w przypadku kiedy korzystasz w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w tym przypadku jest to: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

§ 5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

• poprzez gromadzenie plików “cookies”,

• poprzez Google analitycs.

§ 6

Okres przechowywania danych osobowych:

• pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane w bazach ADO do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

• niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy lub wykonania czynności zmierzających do zawarcia tej umowy, przetwarzane będą w bazach ADO do momentu wykonania Umowy,

• niezbędne do Twojej obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 10 lat od dnia wykonania umowy lub od dnia gdy umowa miała być wykonana,

• niezbędne do Twojej obrony przed roszczeniami dostawcy produktów, które zakupiłeś poprzez Sprzedawcę w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 4 lat od dnia zakończenia umowy z dostawcą,

• niezbędne do analizy, statystyki i profilowania celem zaoferowania Tobie dopasowanego produktu przetwarzane będą w bazach ADO w okresie do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów własnych oraz partnerów ADO,

• niezbędne dla spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 6 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§7

1. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Masz prawo w dowolnym momencie do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 8

1. Podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia umowy o usługi realizacji złożonego zamówienia przez Sprzedawcę. Konsekwencją niepodania danych j.w. może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę /ADO/ oraz partnerów ADO. Brak wyrażenia zgód uniemożliwi ADO realizację celów opisanych powyżej dla danych przetwarzanych na podstawie zgód, w szczególności kontakt, w celu zaoferowania usług ADO lub jej partnerów.

2. Informujemy, że profilujemy Klientów sklepu internetowego w celu zaoferowania im dopasowanych indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie przekazanych nam danych. Profilowanie to polega na doborze klienta pod kątem miejsca zamieszkania i kodu pocztowego, imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.

§ 9

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie ADO (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów. Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres: meble@dsm-trade.pl, pocztą na adres ADO, telefonicznie na numer 792-340-240

§ 10

Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

1. Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO.

Masz prawo uzyskania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

2. Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO.

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO.

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO.

Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

-kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

5. Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

-przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej.

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres: meble@dsm-trade.pl, pocztą na adres Administratora, telefonicznie na numer 792 340 240.

§ 11

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 12

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez DSM-TRADE Sp. z o. o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu działania sklepu internetowego zawarte są w Regulaminie Sklepu Internetowego Polityce dostępnej tutaj: http://www.wygodnemeble.eu/content/3-regulamin